Enjoy Bedrijfskleding

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ENJOY BEDRIJFSKLEDING STATUTAIR GEVESTIGD TE ASSEN

KANTOORHOUDEND aan de van Vlissingenstraat 43, 9403 BB Assen, Nederland

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

. Koper: degene die bij Verkoper Producten bestelt en/of met wie Verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

. Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of geleverde diensten;

. Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;

. Verkoper: Enjoy Bedrijfskleding, van Vlissingenstraat 43, 9403 BB Assen, gevestigd in Assen

. Order/Bestelling: Iedere opdracht van Koper aan Verkoper tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;

. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Verkoper en Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

. Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Verkoper geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Verkoper te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;

. Specificatie: De omschrijving van door Koper bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen

in de Order of de Overeenkomst.

.Website: De webshop van Verkoper waarop Producten worden aangeboden die door Afnemers kunnen worden afgenomen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Verkoper en op iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Koper deze algemene voorwaarden van toepassing. Door bestelling verklaart de Koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Lid 3: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Verkoper voordat de overeenkomst

op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Lid 4: Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Lid 5: Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Verkoper vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

 

Lid 4: Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Lid 5: Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 4 Overeenkomst.

Lid 1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden dan wel nadat door Verkoper na uitlatingen van de Afnemer een begin met de uitvoering is gemaakt. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

Lid 2: Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.

Lid 3: Indien een aanbod door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De Verkoper deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de Afnemer.

 

Lid 4: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer electronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheids- maatregelen in acht nemen.

Lid 5: Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Afnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

Lid 6: De Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Verkoper die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Afnemer mede.

Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Verkoper gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Verkoper en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Verkoper gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Verkoper.

 

Lid 8: Indien een Afnemer, na de totstandkoming van de Overeenkomst deze voortijdig geheel of gedeeltelijk wil

beëindigen dan is de Afnemer jegens de Verkoper de kosten verschuldigd die de Verkoper heeft gemaakt, met betrekking tot: reeds ingekochte Producten, de door de Verkoper account/begeleidingsuren en de kosten van eventueel externe ingeschakelde partijen.

 

Artikel 5 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen.

 

Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Verkoper geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Verkoper aan Koper worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 

Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Koper gerechtigd de Overeenkomst binnen

7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Lid 4: Bij het uitkomen van een nieuwe prijslijst, komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

 

Artikel 6 Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Verkoper opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Koper bewerkte (c.q. samengestelde) Producten is Koper verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Verkoper gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.

Lid 2: Verkoper is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Koper te zenden indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Koper is bedongen. In dat geval verplicht Verkoper zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Koper, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.

Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld kunnen afzonderlijk aan Koper in rekening gebracht worden en zijn niet begrepen in de overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 Inschakeling van derden.

Verkoper is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.

Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Koper van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Verkoper verlangde zekerheid is verstrekt.

Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Verkoper gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Koper te betalen.

Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeverkoper(s) en onderaannemers van Verkoper of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Verkoper geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

Lid 4: Levering vindt plaats af-magazijn Enjoy Bedrijfskleding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Koper, ook indien wordt overeengekomen dat Verkoper voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Koper, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

 

Lid 5: In het geval Verkoper voor het transport zorgdraagt, dient Koper of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Verkoper.

Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Koper of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Verkoper voor rekening en risico van Koper opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Verkoper gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding en onverminderd het recht van Verkoper om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

 

Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Verkoper wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 2% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

 

Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Verkoper is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Lid 9: Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:

  1. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
  2. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

 

Artikel 9 Reclames.

Lid 1: Koper is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.

 

Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Koper geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.

Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

 

Lid 4: In het geval de reclame van Koper naar het oordeel van Verkoper terecht is, is Verkoper te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.

Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de Koper goedgekeurde Specificatie.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan Koper afgeleverde Producten blijven eigendom van Verkoper, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Koper, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Koper van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Koper volledig zijn voldaan.

Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Koper is overgegaan, is het Koper niet toegestaan

de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden

te houden van de overige bij Koper aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

Lid 3: Koper verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn kopers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Verkoper de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Koper.

Lid 4: Koper is gehouden derden die zich op de door Verkoper geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Verkoper. Koper dient Verkoper hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.

 

Lid 5: Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Verkoper het door haar gemaakte eigendoms- voorbehoud inroepen, in welk geval Koper verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Verkoper te brengen. Verkoper is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper verleent Verkoper reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Verkoper geleden schade.

 

Artikel 11 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Verkoper te geschieden, in euro’s, hetzij netto contant, hetzij ten kantore van Verkoper door middel van overmaking naar of storting op een door Verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Verkoper, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Verkoper is gerechtigd electronisch te factureren, waarmee de Koper zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.

Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

 

Lid 3: Verkoper is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper te verlangen, waarbij Verkoper gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Koper aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Verkoper vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

 

Lid 4: Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Verkoper toekomende rechten.

 

Lid 5: Alle door Verkoper ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Verkoper ingeschakelde derden, komen voor rekening van Koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is Koper minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,=.

Lid 6: Indien Koper terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Koper aan Verkoper, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: Koper is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.

Lid 3: Koper zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Koper ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Verkoper. Koper dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Verkoper.

 

Artikel 13 Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Verkoper onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Verkoper geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Verkoper te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Koper de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.

Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Verkoper het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.

Lid 3: Op Verkoper rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingverplichting.

 

Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen, door of namens Koper verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Koper te verstrekken zaken, kan Koper geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Koper Verkoper tegen alle aanspraken verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Verkoper aanvaardt enkel aansprakelijkheid indien:

-De schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of leidinggevende ondergeschikten van Verkoper;

-De schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Verkoper geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

Lid 2: Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Koper, andere bewerkingen van zaken van Koper en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, danwel onvolkomenheden in het door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.

Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).

 

Lid 4: Verkoper zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 5: Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Koper aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Verkoper geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Koper bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Verkoper geleverde Producten.

 

Lid 6: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Verkoper nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

Lid 7: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Verkoper aan Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Koper verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.

Lid 2: Indien Koper, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Verkoper het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Koper te verhalen, onverminderd alle overige aan Verkoper toekomende rechten.

 

Artikel 16 Ontbinding.

Lid 1: Indien Koper één van zijn verplichtingen jegens Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Verkoper het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Koper gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Verkoper recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

Lid 2: Indien Verkoper ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Koper de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

 

Artikel 17 Verwerken Persoonsgegevens.

Lid 1: Indien de Koper aan Verkoper persoonsgegevens ter beschikking stelt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, blijft de Koper de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking als bedoeld in artikel 1 onder de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

Lid 2: Verkoper zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bij de te nemen maatregelen zal

de Verkoper rekening houden met het te beschermen belang van de Koper en de aard van de persoonsgegevens die door de Verkoper in opdracht van de koper worden verwerkt.

Lid 3: Verkoper zal na afronding van de overeenkomst in opdracht van de Koper de persoonsgegevens die de Verkoper heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vernietigen, tenzij de Koper de geleverde dienstverlening betwist.

 

Iid 4: Verkoper zal de regels van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming in acht nemen en uitvoeren. De uitwerking van de wijze waar op met de onder deze wet vallende gegevens wordt omgegaan is te vinden als pricacy policy op de website http://www.newwavesportswear.nl/.

 

Artikel 18 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

 

Artikel 19 Overige bepalingen.

Lid 1: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Verkoper het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

Lid 2: Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Verkoper kan Koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar Koper gevestigd/woonachtig is.